Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στην Αγγλία, που δημοσιεύτηκε σε ηλεκτρονική μορφή στο περιοδικό Age and Ageing, οι άνθρωποι άνω των 50 που είναι πιο ενεργοί στον σ3ξουαλικό τομέα, φαίνεται ότι διαθέτουν καλύτερη μνήμη και γνωστικές δεξιότητες σε σύγκριση μ’ αυτούς που ασχολούνται λιγότερο με το σ3ξ.

Οι ερευνητές και προκειμένου να εξάγουν μ’ ασφάλεια το παραπάνω συμπέρασμα, εξέτασαν δεδομένα από περισσότερους από 6.800 άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 50 έως 89 ετών -στην Αγγλία- τα οποία συμμετείχαν σε μακροχρόνια μελέτη για τη γήρανση.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν είχαν συμμετάσχει σε κάποιου είδους σ3ξουαλικής δραστηριότητας τους προηγούμενους 12 μήνες. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε μια ευρεία έννοια της εν λόγω δραστηριότητας, όπως η σ3ξουαλική επαφή, ο @υνανισμός, το χάδι ή το παιχνίδι.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να περάσουν δύο γνωστικές δοκιμασίες. Η μία ήταν σχετική με την ανάκληση πληροφοριών, σχεδιασμένη δηλαδή για τη μέτρηση της μνήμης, όπου ζητήθηκε από τ’ άτομα να θυμηθούν μια λίστα με 10 κοινές λέξεις αμέσως μετά την ακρόασή τους και ξανά μετά από μια σύντομη καθυστέρηση. Η δεύτερη δοκιμασία, η οποία μέτρησε τη γνωστική λειτουργία, περιελάμβανε τον εντοπισμό του αριθμού που λείπει σε μια αριθμητική ακολουθία.

Τ’ αποτελέσματα απ’ τις παραπάνω δοκιμασίες, έδειξαν ότι τα σ3ξουαλικά ενεργά άτομα -άνδρες και γυναίκες- είχαν υψηλότερα σκορ συγκριτικά με τα σ3ξουαλικά ανενεργά άτομα στις παραπάνω δοκιμές ανάκλησης λέξεων κι ακολουθίας αριθμών.

Μάλιστα για τους ηλικιωμένους άνδρες, η σύνδεση μεταξύ του να πετυχαίνουν περισσότερα στο κρεβάτι και να πετυχαίνουν υψηλότερα σκορ σε δοκιμασίες μνήμης κι εκτελεστικής λειτουργίας, κρατούσε ακόμη κι όταν οι ερευνητές λάμβαναν υπόψη άλλες μεταβλητές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τ’ αποτελέσματα των δοκιμών, όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, το οικονομικό καθεστώς, η υγεία, η φυσική δραστηριότητα κι η μοναξιά, σύμφωνα με τη μελέτη.

Αντιθέτως, μετά από παρόμοιες μεταβλητές που λήφθηκαν υπόψη, οι ερευνητές βρήκαν ότι οι σ3ξουαλικά ενεργές ηλικιωμένες γυναίκες είχαν υψηλότερα σκορ μόνο στις δοκιμασίες μνήμης κι όχι στις δοκιμασίες τις σχετικές με τη γνωστική λειτουργία.

Ουσιαστικά και σύμφωνα με την έρευνα, φάνηκε πως το σ3ξ παρέχει μεγαλύτερη ώθηση στον εγκέφαλο των ανδρών σε σχέση με τις γυναίκες. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε ορμονικές διαφορές που επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο τη λειτουργία του εγκεφάλου σε άνδρες και γυναίκες, σύμφωνα με τη  Hayley Wright – ερευνήτρια στη γήρανση της κογνιτιβιστικής στο Centre for Research in Psychology, Behavior and Achievement στο Πανεπιστήμιο Coventry της Αγγλίας.

Αντίστοιχη μελέτη όμως έγινε και στις ΗΠΑ με ανάλογα αποτελέσματα, ότι δηλαδή η σ3ξουαλική δραστηριότητα σε ηλικιωμένα άτομα συνδέεται με καλύτερη γνωστική λειτουργία.

Στη μελέτη αυτή η γνωστική λειτουργία των συμμετεχόντων καθορίστηκε μέσω μιας επίσημης διαδικασίας βαθμολόγησης, η οποία λαμβάνει υπόψη διάφορες πτυχές σχετικές με την παρατηρητικότητα, τη μνήμη, τη γλώσσα, την εννοιολογική σκέψη, των υπολογισμών αλλά και του προσανατολισμού.

Κατά την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, οι κοινωνιολόγοι Shannon Shena και Hui Liub, διαπίστωσαν ότι το σ3ξ συνδέεται με καλύτερη υγεία του εγκεφάλου σε όλες τις υπό εξέταση ηλικιακές ομάδες, αλλά με διαφορετικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, στ’ άτομα ηλικίας από 75 έως 90 ετών, η συχνότητα του σ3ξ είναι αυτή που καθόρισε τη βελτιωμένη γνωστική λειτουργία, αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν σημαντικά καλύτερα επίπεδα αυτής, πέντε χρόνια μετά κι εφ’ όσον  έκαναν σ3ξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Για τους ενήλικες ηλικίας 62 έως 74 ετών, από την άλλη πλευρά, φάνηκε ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη μελλοντική υγεία του εγκεφάλου ήταν η ποιότητα του σ3ξ κι όχι η συχνότητα.